157 W 106th St, Upper West Side, NY

Adam America רכשה את הנכס שב- Upper West Side בפברואר 2010. מיקומו וקרבתו לאוניברסיטת קולומביה הבטיחו את הביקוש הרב לשכירות במקום. 21 היחידות המקוריות עברו שיפוץ שבמסגרתו הוסבו חלק מהן מדירות של 2 חדרי שינה לדירות של 4 חדרי שינה. רמת השיפוץ הגבוהה בהשוואה לאזור יצרה ביקוש גבוה, ולאחר קבלת האישורים הנדרשים נוספה לפרויקט קומה שישית וכן דירת אב בית במרתף. לאחר שנתיים, במארס 2012, מימשה Adam America את הנכס ברווח ניכר למשקיעים.